Menu Sluiten

Tijdelijke werkloosheid vanaf 01/04/2022 – waarschijnlijk geen verlenging van de vereenvoudigde procedure

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan nog toegepast worden tot 31/03/2022 voor tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus. Uit de wandelgangen vernemen we dat de vereenvoudigde procedure hoogstwaarschijnlijk niet verlengd zal worden.

Hieruit volgt dat er vanaf 01/04/2022 moet nagegaan worden op basis van welke regeling uw onderneming tijdelijke werkloosheid kan toepassen. Behoudens indien er nog bijkomende maatregelen aangekondigd worden, zullen de normale procedures voor economische werkloosheid terug toegepast moeten worden. Het werkgebrek moet dan te wijten zijn aan economische oorzaken en een tijdelijk karakter hebben.

Algemeen

Concreet zou dat betekenen dat een aantal versoepelingen of tijdelijke aanpassingen een einde zouden nemen:

 • De werknemers moeten opnieuw aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoen (wachttijd).
 • De uitkering zal opnieuw 65% (i.p.v. 70%) van het begrensd loon bedragen.
 • De aanvullende vergoeding van de RVA van 5,86 euro per tijdelijke werkloosheidsdag zal niet langer van toepassing zijn.
 • De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen uitkeringen van de RVA zal opnieuw 26,75% (i.p.v. 15%) zijn.

Economische werkloosheid – Arbeiders

Voor deze tijdelijke werkloosheid zijn volgende acties vereist (zie het infoblad E22):

 • een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de voorziene periode van tijdelijke werkloosheid;
 • voorafgaand informeren van de betrokken werknemers en ondernemingsraad (of vakbondsafgevaardigden);
 • voorafgaand bezorgen van een controledocument C.3.2. A aan de betrokken werknemers;
 • validatie van het controledocument C.3.2. A in het validatieboek;
 • tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;
 • ASR aangiften scenario 2 (uitkeringsaanvraag) en scenario 5 (maandelijkse aangifte).

Let wel, afhankelijk van de gekozen regeling (volledige schorsing, kleine schorsing of grote schorsing) zal je ook rekening moeten houden met een verplichte werkweek.

AardModaliteitenMaximumduur (+ verplichte werkweek)
Volledige schorsing0 arbeidsdagen4 weken (28 kalenderdagen) + verplichte werkweek
Grote schorsing*< 3 arbeidsdagen/ week of< 1 arbeidsweek / 2 weken (minstens 2 arbeidsdagen)3 maanden + verplichte werkweek
Kleine schorsing≥ 3 arbeidsdagen / week of≥ 1 arbeidsweek / 2 weken12 maanden

Voorbeeld: bij een volledige schorsing kan je de arbeiders 4 weken op tijdelijke werkloosheid zetten, na deze periode van vier weken moet je evenwel de arbeiders verplicht één week laten werken.

* Een grote schorsing betekent dat er minder dan drie arbeidsdagen per week voorzien zijn of minder dan 1 week op 2 weken gewerkt wordt. Een kleine schorsing betekent dat er minstens 3 dagen per week wordt gewerkt of minstens 1 week per 2 weken.

Opgelet : hou rekening met eventueel bestaande gunstigere sectorale afwijkingen via KB.

Economische werkloosheid – Bedienden

Indien u reeds aan de normale preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet (erkenning onderneming in moeilijkheden en cao of ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot invoeren schorsing bedienden is voorzien nog van toepassing is) dan kan u deze regeling toepassen.

 AardModaliteitenMaximumduur
 Volledige schorsing 0 arbeidsdagen 16 weken
 Gedeeltelijke schorsing ≥ 2 arbeidsdagen/week 26 weken

Voor de toepassing van economische werkloosheid voor bedienden moet rekening gehouden worden met onderstaande acties (cf. infoblad E55).

 • een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de voorziene periode van tijdelijke werkloosheid;
 • voorafgaand informeren van de betrokken werknemers en ondernemingsraad (of vakbondsafgevaardigden);
 • voorafgaand bezorgen van een controledocument C.3.2. A aan de betrokken werknemers;
 • validatie van het controledocument C.3.2. A in het validatieboek;
 • tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;
 • ASR aangiften scenario 2 (uitkeringsaanvraag) en scenario 5 (maandelijkse aangifte).

Indien u nog niet aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet, kan u een beroep doen op de algemene regeling (via CAO of ondernemingsplan) of op basis van CAO nr. 159 (van 01/01/2022 – 30/06/2023). Hiervoor is  het vereist dat de onderneming erkend wordt als onderneming in moeilijkheden. Hiervoor dienen de nodige administratieve stappen doorlopen te worden en moet er rekening gehouden worden met de doorlooptijd.

Een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die beantwoordt aan één van volgende criteria:

 • Hetzij een substantiële vermindering (10 % in vergelijking met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat) van het zakencijfer, van de productie of van de bestellingen. Het bewijs van de daling van het omzetcijfer wordt geleverd door de BTW-aangiften van de betreffende kwartalen. Een vermindering van de productie of van de bestellingen kan, naast de BTW-aangiften ten indicatieve titel, aangetoond worden door andere bewijskrachtige documenten zoals boekhoudkundige stukken en verslagen aan de ondernemingsraad.
 • Hetzij een aanzienlijk gebruik (minstens 10 % van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ) van de tijdelijke werkloosheid voor werklieden.
 • Hetzij door de Minister van Werk erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Bron: Prato Legal

nl_NLDutch